Slider
TEHNOLOGII FIZICE AVANSATE
CU APLICAREA UVS ÎN MONITORIZAREA ȘI MODELAREA FACTORILOR DE MEDIU
Slider
ADVANCED PHYSICAL TECHNOLOGIES
WITH THE UVS APPLICATION IN MONITORING AND MODELLING OF ENVIRONMENTAL FACTORS
Slider
ПЕРЕДОВЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ БПС В МОНИТОРИНГЕ И МОДЕЛИРОВАНИИ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ

Obiectivul principal de activitate al Laboratorului reprezintă desfășurarea cercetărilor științifice fundamentale și aplicative, instruirea în domeniul de mediu și schimbări climatice, precum și al fizicii și ingineriei mediului, și a tehnologiilor informaționale în modelare.

Direcții prioritare de cercetare: Aplicarea metodelor fizice avansate în cercetări de mediu; Utilizarea tehnologiilor UAV în studii de mediu și în cercetări interdisciplinare; Determinarea locației surselor de poluare a mediului; Monitorizarea impactului activităţii antropogene; Reziliență de mediu și climatică; Modelare computațională a sistemelor dinamice complexe.

Universitatea de Stat din Moldova,
Strada Al. Mateevici 60
Chișinău MD-2009
Blocul IV, Sala 425, 429

Tel.: +37379776944

e-mail: veaceslav.sprincean@usm.md sprincean@gmail.com

Objectives

Dezvoltarea sistemului complex de monitorizare exactă a factorilor de mediu cu aplicarea dirijată a UVS prin tehnologii optice moderne și orice tip de senzori în regim de timp real. Studiul impurităților din atmosferă prin măsurări ale transparenței atmosferei, variației refractanței, reflexiei radiației solare și fotoluminescenței. Determinarea dimensiunii și a naturii microparticulelor din atmosferă. Dirijarea UAV printr-un canal optic cu transmiterea semnalului prin modulator electro-optic. Determinarea locației surselor de poluare a mediului, a compoziției și concentrației gazelor emise în atmosferă, a timpului și periodicității acestor emisii. Detectarea îmbolnăvirii plantelor prin măsurări la distanță bazate pe excitația spectrelor de fluorescență sub influența radiațiilor laser. Studierea legităților cinetice și a mecanismelor posibile de transformare a poluanților din mai multe categorii. Dezvoltarea aplicației conexe de modelare computațională a factorilor de mediu și prognozarea hazardurilor naturale periculoase. Validarea rezultatelor prin implementări practice, publicații științifice și brevete, precum și pregătirea şi perfecţionarea cadrelor ştiinţifice.

Importanța și necesitatea activităților de cercetare propuse rezidă în necesitatea utilizării unor tehnologii avansate în monitorizarea inteligentă a stării actuale a componentelor de mediu şi prognozarea hazardurilor naturale periculoase pe teritoriul Republicii Moldova. Alegerea UAV în locul sistemelor tradiționale de achiziție a datelor este justificată și de faptul că aceasta este o platformă flexibilă de monitorizare mobilă, care oferă avantajele măsurătorilor aeriene necesare în zonele impracticabile cu vehicule terestre, dar fără cheltuielile mari necesare la utilizarea avioanelor sau elicopterelor, precum și atunci când este necesară determinarea impurităților din atmosferă la o altitudine de până la 130 m. La moment, Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova efectuează unele măsurări doar până la o înălțime de 2 m.

Summary

The main novelty of the project is the symbiosis of the advanced physical technologies developed in the research laboratories of the Moldova State University (MSU) in monitoring the environmental factors with the application of UVS (Unmanned Vehicle Systems/ drones), and the use of these exact data obtained in the real time for modeling the impact of biotic and abiotic factors on the environment and society with the possibility of predicting dangerous natural hazards. Thus, within the European project “Educational for Drone” (eDrone, 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2CBHE-JP), carried out during the period of 2016-2019, the Office for Education for Drones (OED) was established at the MSU – a unique scientific-didactic Laboratory in the field of UAV (Unmanned Aerial Vehicle) in the Republic of Moldova. As a result, several organizations in the region have become associated partners, such as, for example, the “Moldsilva” Agency and the “Gheorghe Asachi” Technical University in Iași. The laboratory is also equipped with high-performance UAV monitoring equipment for environmental components, such as SmartCity SOWA environment monitoring platform, FLIR Vue Pro R and 3W multispectral Survey cameras, LiDAR scanner etc., which are essential components for the development of civilian drone applications in the Republic of Moldova in the field of environment and climate change. These modern technologies will allow for the first time the development of a complex system of exact monitoring of environmental factors with the application of UVS by modern optical technologies and any type of sensors in real-time regime. Development of the related application for computational modeling of the environmental factors will facilitate the analysis and interpretation of the monitoring results Also, the development of computer modeling software will also allow forecasting dangerous natural hazards. In particular, 3D mapping of the current state of environmental factors in the region of gas emissions of the Wastewater Treatment Plant in Chisinau will be carried out. The validation of the results will be achieved through scientific-practical implementations, research publications and patents.